Ljudske žrtve u Bibliji


Peta Mojsijeva 12:27
I prinesi žrtve svoje paljenice, meso i krv, na oltaru Gospoda Boga svojega; krv pak od drugih žrtava tvojih neka se prolije na oltar Gospoda Boga tvojega, a meso jedi.


Judeo/hrišćanska biblija je puna krvnih žrtava – LJUDSKIH krvnih žrtava. Većina hrišćana se oslanja na ono što njihov propovednik ima da kaže i/ili su previše lenji da bi sami čitali i proučavali. Koliko ljudi se trudi da ZAISTA RAZMIŠLJA?? Pored eklatantnih ljudskih krvnih žrtvovanja za Jehovu, krvoproliće za krvoprolićem odvijalo se pod upravom i naredbama ovog krvoločnog entiteta u vidu brojnih ratova i drugih nehumanih dela.

Paganski sveti tekstovi i sveti spisi zamenjeni su ovom jevrejskom izmišljenom i napisanom prljavštinom. Nema ničeg duhovnog u tome, samo ubistvo za ubistvom, ne razlikuje se od Holivuda pod kontrolom jevreja i njegovog naglaska na nasilju, krvoproliću i ubistvima bez kraja.

Druga Mojsijeva 22:29 “Od ljetine svoje i od žitkih stvari svojih nemoj se zatezati da prineseš prvine; prvenca između sinova svojih meni da daš.”

Jezekilj 20:25 “Zato im i ja dadoh uredbe ne dobre i zakone kroz koje neće živjeti.“
20:26 “I oskvrnih ih darovima njihovijem što propuštahu kroz oganj sve što otvori matericu, da ih potrem, da poznadu da sam ja Gospod.”

2. Samuilova 21 je još jedan primer krvne žrtve da bi se zadovoljilo "Jehovi".
21:6 Od njegovijeh sinova neka nam se da sedam ljudi da ih obesimo Gospodu u Gavaji Saula izbranika Gospodnjega. I reče car: ja ću dati.
21:9 I dade ih u ruke Gavaonjanima, a oni ih obesiše na gori pred Gospodom; i sva sedmorica pogiboše zajedno; a biše ubijeni prvih dana žetve, u početku ječmene žetve.
21:10 A Resfa kći Ajina uze vreću, i prostre po steni u početku žetve dokle ne pade na njih kiša s neba, i ne dade pticama nebeskim da padaju na njih danju ni zverima poljskim noću.

Kada se sedam muškaraca hladnokrvno ubiju da bi se Jehova smirio u nadi da će okončati glad, to se može nazvati samo ljudskom krvnom žrtvom!

Još krvnih ljudskih žrtava:

Brojevi 31:25, Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
31:26 Izbroj sve što je zaplijenjeno, ljude i stoku, ti i Eleazar sveštenik i poglavari od plemena narodnijeh.
31:27 I razdijeli sve zaplijenjeno na dvoje: na vojnike koji su išli na vojsku i na sav zbor.
31:28 I uzmi dio za Gospoda od vojnika koji su išli na vojsku, po jednu dušu od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca.
31:29 Od njihove polovine to uzmite, i podajte Eleazaru svešteniku za prinos Gospodu.
31:30 I od polovine koja dopade sinovima Izrailjevijem uzmi po jedno od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca i od svake stoke, i to podaj Levitima koji rade što treba za šator Gospodnji.
31:31 I učini Mojsije i Eleazar sveštenik kako zapovjedi Gospod Mojsiju.
31:32 I bješe plijena, što osta od plijena koji zaplijeni vojska: šest stotina i sedamdeset i pet tisuća ovaca,
31:33 I sedamdeset i dvije tisuće goveda,
31:34 I šezdeset i jedna tisuća magaraca,
31:35 I ženskinja što ne bješe poznalo čovjeka, svega trideset i dvije tisuće duša.
31:36 A u polovini, u dijelu onijeh koji bijahu išli na vojsku, bješe na broj tri stotine i trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca,
31:37 A od toga dio Gospodu bješe šest stotina i sedamdeset i pet ovaca;
31:38 I trideset i šest tisuća goveda, a od toga dio Gospodu sedamdeset i dva;
31:39 I trideset tisuća i pet stotina magaraca, a od toga dio Gospodu šezdeset i jedan;
31:40 I šesnaest tisuća duša ljudskih a od toga dio Gospodu trideset i dvije duše.

Odlomak ispod je preuzet iz "Priručnika o jevrejskom znanju" Nathana Ausubela ©1964; strane 302-303

„Jeftah, jedan od vladarskih sudija nakon osvajanja Kanaana, žrtvovao je svoju jedinu kćer Bogu Izraela u proslavi vojne pobede nad Amoncima; Samuilo „videlac“ je na žrtvu posekao telo Agaga pred Bogom; David, osetljivi pesnik, kralj je predao sedam Saulovih sinova Gavooncima „da ih obese Bogu“.

An example of this can be seen below, how the verse was changed in Judges 11:39.
In the others, the human has been replaced with a "lamb."

Judges 11:34
A kad se vraćaše Jeftaj kući svojoj u Mispu, gle, kći njegova iziđe mu na susret s bubnjevima i sviralama; ona mu beše jedinica, i osim nje ne imaše ni sina ni kćeri.
11:35
Pa kad je ugleda, razdre haljine svoje i reče: Ah kćeri moja! Vele li me obori! Ti si od onih što me cvele; jer sam otvorio usta svoja ka Gospodu i ne mogu poreći.
11:36
A ona mu reče: Oče moj, kad si otvorio usta svoja ka Gospodu, učini mi, kako je izašlo iz usta tvojih, kad te je Gospod osvetio od neprijatelja tvojih, sinova Amonovih.
11:37
Još reče ocu svom: Učini mi ovo: ostavi me do dva meseca da otidem da se popnem na gore da oplačem svoje devojaštvo s drugama svojim.
11:38
A on joj reče: Idi. I pusti je na dva meseca, i ona otide s drugama svojim i oplakiva devojaštvo svoje po gorama.
11:39
A kad prođoše dva meseca, vrati se k ocu svom; i on svrši na njoj zavet svoj koji beše zavetovao. A ona ne pozna čoveka. I posta običaj u Izrailju,
11:40
Da od godine do godine idu kćeri Izrailjeve da plaču za kćerju Jeftaja od Galada, četiri dana u godini.

Koliko je ovo očigledno? U knjizi Sudija 11:35; Jeftaj "razdre" svoje haljine. Za one od vas kiji niste upoznati sa značenjem ovoga, ovo je hebrejski a takodje i drevni običaj pocepati svoju odeću ka znak žalosti za nedavno umrlom osobom.
"jer sam otvorio usta svoja ka Gospodu i ne mogu poreći." Značenje: dao je zavet da će žrtvovati svoju ćerku jedinicu jehovi. Takodje je vrlo očigledno da je jehova zahtevao ovaj čin u zamenu za njegovu pobedu nad neprijateljima, i “decom Amonićanina”, kao što reče: "ne mogu poreći."

U Sudijama 11:37; Njegova ćerka kaže: „ostavi me do dva mjeseca da otidem da se popnem na gore da oplačem svoje djevojaštvo s drugama svojim.“ Ovde se vidi da jehova želi device kao žrtvu.

Sudije 11:39; kada se vratila ocu "i on svrši na njoj zavet svoj koji beše zavetovao. A ona ne pozna čoveka." I Sudije 11:40; "od godine do godine idu kćeri Izrailjeve da plaču za kćerju Jeftaja od Galada, četiri dana u godini." Ovo je tako očigledno, on je žrtvovao njegovu ćerku jedinicu koja je bila devica jehovi, koji je ZAHTEVAO ovaj čin u zamenu da osigura Jeftaji pobedu..

KANIBALIZAM:
5. Mojsijeva 28:53
Te ćeš u tjeskobi i u nevolji kojom će ti pritužiti neprijatelji tvoji jesti plod utrobe svoje, meso od sinova svojih i od kćeri svojih, koje ti da Gospod Bog tvoj.
28:54
Čovjek koji je bio mek i vrlo nježan među vama prozliće se prema bratu svojemu i prema miloj ženi svojoj i prema ostalijem sinovima, koji mu ostanu,
28:55
Te neće dati nikome između njih mesa od sinova svojih koje će jesti, jer neće imati ništa drugo u nevolji i tjeskobi, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svijem mjestima tvojim.
28:56
Žena koja je bila meka i vrlo nježna među vama, koja od mekote i nježnosti nije bila navikla stajati nogom svojom na zemlju, prozliće se prema milome mužu svom i prema sinu svom i prema kćeri svojoj,
28:57
I posteljici, koja izide između nogu njezinijeh, i djeci koju rodi; jer će ih jesti krišom u oskudici svakoj od nevolje i od tjeskobe, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svijem mjestima tvojim.
28:58
Ako ne uzdržiš i ne ustvoriš sve riječi ovoga zakona, koje su napisane u ovoj knjizi, ne bojeći se slavnoga i strašnoga imena Gospoda Boga svojega...

Mada, ljudska krv za jehovu nije dovoljna. On želi i životinjsku:

2. Mojsijeva 20:24
Oltar od zemlje načini mi, na kojem ćeš mi prinositi žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, sitnu i krupnu stoku svoju. Na kojem god mjestu zapovjedim da se spominje ime moje, doći ću k tebi i blagosloviću te.

2. Mojsijeva 24:4
I napisa Mojsije sve riječi Gospodnje, i ustavši rano načini oltar pod gorom i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izrailjevih.
24:5
I posla mladiće između sinova Izrailjevih, koji prinesoše žrtve paljenice i prinesoše teoce na žrtve zahvalne Gospodu.
24:6
I uzevši Mojsije polovinu krvi, metnu u zdjele, a polovinu krvi izli na oltar.
24:7
I uze knjigu zavjetnu i pročita narodu. A oni rekoše: što je god rekao Gospod činićemo i slušaćemo.
24:8
A Mojsije uze krv, i pokropi njom narod, i reče: evo krv zavjeta, koji učini Gospod s vama za sve riječi ove.

Josš instrukcija od Jehove za krvne žrtve:
5. Mojsijeva 23:18
Krvi od žrtve moje ne prinosi uz hljebove kisele, i pretilina praznika mojega da ne prenoći do jutra.

5. Mojsijeva 29:10 I dovedi tele pred šator od sastanka, a Aron i sinovi njegovi neka metnu ruke teletu na glavu.
29:11
I zakolji tele pred Gospodom na vratima šatora od sastanka.
29:12
I uzevši krvi od teleta pomaži rogove oltaru prstom svojim, a ostalu krv svu prolij na podnožje oltaru.
29:13
I uzmi sve salo po crijevima, i mrežicu na jetri, i oba bubrega i salo oko njih, i zapali na oltaru.
29:14
A meso od teleta i kožu i balegu spali ognjem izvan okola; to je žrtva za grijeh.
29:15
Potom uzmi ovna jednoga, i na glavu ovnu neka metnu ruke svoje Aron i sinovi njegovi.
29:16
I zakolji ovna i uzmi krvi od njega i pokropi oltar unaokolo.
29:17
A ovna izudi, i operi drob i noge, i metni ih na udove njegove i na glavu
29:18
I svega ovna zapali na oltaru; to je žrtva paljenica Gospodu, miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu.
29:19
Pa uzmi i drugoga ovna, i neka mu metne Aron i sinovi njegovi ruke svoje na glavu.
29:20
I zakolji toga ovna, i uzmi krvi od njega i pomaži njom kraj od desnoga uha Aronu i kraj od desnoga uha sinovima njegovijem, i palac u desne ruke njihove i palac u desne noge njihove, a ostalom krvlju pokropi oltar unaokolo.
29:21
I uzmi krvi koja bude na oltaru i ulja za pomazanje, i pokropi Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove, i biće svet on i haljine njegove i sinovi njegovi i haljine njihove.
29:22
Potom uzmi salo od ovna i rep i salo što je po crijevima i mrežicu na jetri i oba bubrega i salo oko njih, i desno pleće; jer je ovan posvetni;
29:23
I jedan hljeb i jedan kolač s uljem i jednu pogaču iz kotarice u kojoj budu prijesni hljebovi pred Gospodom.
29:24
I to sve metni u ruke Aronu i u ruke sinovima njegovijem, i obrći tamo i amo, da bude žrtva obrtana pred Gospodom.
29:25
Potom uzmi im to iz ruku, i zapali na oltaru svrhu žrtve paljenice, da bude miris ugodan pred Gospodom; to je žrtva ognjena Gospodu
29:26
I uzmi grudi od ovna posvetnoga, koji bude za Arona, i obrtaćeš ih tamo i amo, da bude žrtva obrtana pred Gospodom; i to će biti tvoj dio.
29:27
Tako ćeš osvetiti grudi od žrtve obrtane i pleće od žrtve podizane, što je obrtano i što je podizano od ovna posvetnoga za Arona i za sinove njegove.
29:28
I to će biti Aronu i sinovima njegovijem uredbom vječnom od sinova Izrailjevih, jer je žrtva podizana. Kad je žrtva podizana sinova Izrailjevih od njihovijeh žrtava zahvalnijeh, žrtva podizana biće Gospodu.
29:29
A svete haljine Aronove neka budu sinovima njegovijem nakon njega da se pomazuju u njima i da im se u njima posvećuju ruke.
29:30
Sedam dana neka ih oblači koji na njegovo mjesto bude sveštenik između sinova njegovijeh, koji će ulaziti u šator od sastanka da služi u svetinji.
29:31
A ovna posvetnoga uzmi i skuhaj meso od njega na mjestu svetom.

3. Mojsijeva - poglavlje 1
1:1
I viknu Gospod Mojsija, i reče mu iz šatora od sastanka govoreći:
1:2
Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad ko između vas hoće da prinese Gospodu žrtvu od stoke, prinesite žrtvu svoju od goveda ili od ovaca ili od koza.
1:3
Ako mu je žrtva paljenica od goveda, neka prinese muško, zdravo; na vratima šatora od sastanka neka je prinese drage volje pred Gospodom.
1:4
I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi paljenici, i primiće mu se, i očistiće ga od grijeha.
1:5
I neka zakolje tele pred Gospodom, i neka sinovi Aronovi sveštenici prinesu krv, i pokrope krvlju oltar ozgo unaokolo, koji je pred vratima šatora od sastanka.
1:6
Potom neka se odre žrtva paljenica i rasiječe na dijelove.
1:7
I sinovi Aronovi sveštenici neka nalože oganj na oltaru, i metnu drva na oganj.
1:8
Pa onda sinovi Aronovi sveštenici neka namjeste dijelove, glavu i salo na drva na ognju, koji je na oltaru.
1:9
A crijeva i noge neka se operu vodom; i sveštenik neka zapali sve to na oltaru; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
1:10
Ako li bi htio prinijeti žrtvu paljenicu od sitne stoke, od ovaca ili od koza, neka prinese muško, zdravo.
1:11
I neka se zakolje na sjevernoj strani oltara pred Gospodom, i sinovi Aronovi sveštenici neka pokrope krvlju oltar ozgo unaokolo
1:12
I neka se rasiječe na dijelove s glavom i sa salom, i sveštenik neka to namjesti na drva na ognju, koji je na oltaru.
1:13
A crijeva i noge neka se operu vodom; i sveštenik neka prinese sve to i zapali na oltaru; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
1:14
Ako li hoće da prinese pticu Gospodu na žrtvu paljenicu, neka prinese žrtvu od grlica ili od golubića.
1:15
I sveštenik neka je metne na oltar, i glavu neka joj zasiječe noktom, i zapali na oltaru iscijedivši joj krv niz oltar sa strane.
1:16
I neka joj izvadi volju s nečistotom i baci kraj oltara prema istoku gdje je pepeo.
1:17
I neka je zadre za krila, ali da ne raskine; tako neka je sveštenik zapali na oltaru na drvima koja su na ognju; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.

3. Mojsijeva - poglavlje 7:
7:1
A ovo je zakon za žrtvu radi prijestupa; svetinja je nad svetinjama.
7:2
Na kojem se mjestu kolje žrtva paljenica, na onom neka se kolje i žrtva za prijestup; i krvlju njezinom neka se pokropi oltar ozgo unaokolo.
7:3
A sve salo njezino neka se prinese, i rep i salo što pokriva crijeva,
7:4
I oba bubrega, i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu na jetri neka izvadi s bubrezima,
7:5
I neka zapali to sveštenik na oltaru na žrtvu ognjenu Gospodu; to je žrtva za prijestup.

3. Mojsijeva 7:14
I od svega što prinosi neka prinese po jedno za žrtvu podignutu Gospodu; i to će biti onoga sveštenika koji pokropi krvlju od žrtve zahvalne.

“GOSPODU” treba SVAKA KAPLJICA krvi!
3. Mojsijeva 7:27
Svaki koji bi jeo kakovu krv, neka se istrijebi iz naroda svojega.

Here, more blood sacrifice is needed to remove the curse of leprosy jehova has inflicted:
3, Mojsijeva 14:34 (Ovde jehova traži žrtve za ono što on sam izazove? Bilo bi smešno da nije tužno...)

Kad dođete u zemlju Hanansku, koju ću vam ja dati da je vaša, pa kad pustim gubu na koju kuću u zemlji koju ćete držati,
14:49
I neka uzme da bi se kuća očistila dvije ptice i drvo kedrovo i crvca i isopa,
14:50
I neka zakolje jednu pticu nad sudom zemljanim nad vodom živom.
14:51
Pa neka uzme drvo kedrovo i isop i crvac i drugu pticu živu, i neka zamoči u krv od zaklane ptice i u vodu živu, i pokropi kuću sedam puta.
14:52
I tako će očistiti kuću onu krvlju ptičijom i vodom živom i pticom živom i drvetom kedrovijem i isopom i crvcem.
14:53
Pa onda neka pusti pticu živu iza grada u polje; i očistiće kuću, i biće čista.
14:54
Ovo je zakon za svaku gubu i za ospu,
14:55
Za gubu na haljini i na kući,
14:56
I za otok i za krastu i za bubuljicu,
14:57
Da se zna kad je ko nečist i kad je ko čist. To je zakon za gubu.

Još više instrukcija jehove za prinošenje krvnih žrtvi:
3. Mojsijeva 8:14- 32
3. Mojsijeva 9:1- 24
3. Mojsijeva 14:1- 5
3. Mojsijeva 14:12-28
3. Mojsijeva 23:12-21
4. Mojsijeva 19:1- 7
Isus Navin 10- Masovni Genocid
Sudije 1:1- 18 Opet masovna ubistva
Sudije 3:27- 31

Ovo se nastavlja i nastavlja. Ponavljanja beskrajnih masovnih ubistava i krvoprolića. Reč "KRV" se koristi iznova i iznova. Mislili biste da bi sve ovo bilo tako očigledno.

Svi moramo imati na umu, Nazarećanin je bio najveća ljudska žrtva; takođe „jedi njegovo telo i pij njegovu krv“ se ponavlja tokom skoro svake hrišćanske mise/liturgije širom sveta, i ovo ojačava ovu misaonu formu, držeći mnogo ljudi pod jevrejskom magijom.
The Christian Mass/Service: a Simulation of a Human Blood Sacrifice

Članak gore i sledeći članak Jehova: "Ubica i lažov od samog početka" otkrivaju krvoproliće za krvoprolićem, i pokoravanje i genocid nejevreja od strane jevreja.


BACK TO EXPOSING CHRISTIANITY